ข่าวเตือนภัย :-

Untitled Document
 • สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ำอย่าตระหนก ประชาชนทั่วไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส อีโบล่า ได้
 • สาธารณสุขพะเยาร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เตือนกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันมลพิษหมอกควัน
 • สาธารณสุขพะเยา เน้นมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังโรคไข้หวัดใหญ่
 • สาธารณสุขพะเยา แนะนำประชาชนดูแลตนเอง ป้องกันการเสียชีวิตจากภัยหนาว
 • สาธารณสุขพะเยา เตือนผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน ระวังโรค มือ เท้า ปาก
 • สาธารณสุขพะเยา แนะนำประชาชนป้องกัน 6 โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว

 • อ่านทั้งหมด
  Untitled Document

  มาตรการ/ข้อสั่งการ

 • จังหวัดพะเยา มอบวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคไข้เลือดออก
 • สรุปข้อสั่งการจากการประชุม War Room ไข้เลือดออกจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/ 2556 ( 3 กย.56)
 • สรุปข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและมติที่ประชุม War Room DHF จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ( 2 สค.56)
 • สรุปข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายนิมิต วันไชยธนวงศ์) จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 • สรุปข้อสั่งการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 • อ่านทั้งหมด
  Untitled Document

  รายงานการประชุม

 • รายงานการประชุมWar Roomไข้เลือดออก(รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/56 (3 กย56)
 • สรุปการประชุม “ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ” สสจ.พะเยา 29 สค. 56
 • รายงานการประชุมWar Room ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖ ( ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ )
 • การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก 2556 กรมการแพทย์
 • สรุปการประชุม War room สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 5 เสือ 17กค.56
 • ประชุมทีมพี่เลี้ยง สสจ.พะเยา เพื่อ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ” วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

 • อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
  ภาพข่าว : ประชุม war room รวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก 3 กย. 56
  Untitled Document

  ระเบียบ/ข้อบังคับ

 • หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 • ขอเชิญประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ขอส่งสำเนาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 7
 • การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง

 • อ่านทั้งหมด
  Untitled Document

  รับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และแพทย์แผนไทย
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 • อ่านทั้งหมด
  Untitled Document

  มุมวิชาการ / เอกสารงานวิจัย

 • อผส. กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแม่กา
 • พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
 • ชุมชนลดเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

 • อ่านทั้งหมด

  คำแนะนำในการใช้งาน :-

  การเปิดอ่านเอกสารในเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก Link ด้านล่างนี้
  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html หรือ http://www.adobe.com