Untitled Document
 • สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ำอย่าตระหนก ประชาชนทั่วไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส อีโบล่า ได้
 • สาธารณสุขพะเยาร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เตือนกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันมลพิษหมอกควัน
 • สาธารณสุขพะเยา เน้นมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังโรคไข้หวัดใหญ่
 • สาธารณสุขพะเยา แนะนำประชาชนดูแลตนเอง ป้องกันการเสียชีวิตจากภัยหนาว
 • สาธารณสุขพะเยา เตือนผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน ระวังโรค มือ เท้า ปาก
 • สาธารณสุขพะเยา แนะนำประชาชนป้องกัน 6 โรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว
 • เตือนประชาชนดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล
 • Untitled Document

 • ส่งประกาศ และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 • ขอเชิญประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ขอส่งสำเนาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 7
 • อ่านทั้งหมด

  Untitled Document
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ในตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ตำแหน่ง นวก.พัสด และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 • สสจ.พะเยารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง
 • ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 • อ่านทั้งหมด

  ภาพกิจกรรม

  • ҾԨ
   Click off หมอครอบครัวจังหวัดพะเยา
  • ҾԨ
   การซ้อมแผนบนโต๊ะเตรียมความพร้อมรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จ.พะเยา 22 กย.2557
  • ҾԨ
   การประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 57
  • ҾԨ
   กวป. 11 57